Otázky a odpovědi


Jak postupovat při nezájmu nájemníků o třídění odpadu a vytváření trvalého nepořádku u odpadových nádob?

Co se týče nepořádku u sběrných míst, je to problematika nezodpovědnosti občanů!
Je složité pochopit proč někteří lidé dávají do kontejnerů nevhodný odpad, nesešlapávají papírové krabice a PET lahve, odpady nechají ležet volně vedle kontejnerů, kde podléhají vlivům počasí. Někteří lidé nejsou ochotni např. matrace, nábytek a další velkoobjemový odpad odvézt na sběrný dvůr nebo skládku odpadů a nechávají je pohozené u kontejnerů či kontejnerových stanovišť v domnění, že to někdo odveze, ale není povinností popelářů tento nepořádek uklízet.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů hradí obec ze svého rozpočtu, tito problémoví občané, zdražují tuto službu pro všechny občany obce. Lze samozřejmě obcím doporučit například monitorování sběrných míst městskou policií, případně kamerovým systémem či fotopastí, změnu systému sběru odpadu na Door-to-door či pytlový sběr přímo z jednotlivých domácností a tak dále.

Nejúčinnějším řešením nepořádku i nezájmu o třídění odpadu je osvěta! Osvěta už od nejmenších dětí může změnit smýšlení o odpadovém systému, plýtvání a zodpovědnosti za ochranu životního prostředí.
Již dospělé občany má obec možnost informovat pomocí obecního časopisu či informačního letáku do schránky. Má taky možnost dělat kontroly nakládání s odpady v obci.

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, §117 (t) fyzická osoba dopustí přestupku, tím, že odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s § 61 – Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána…
Podle §147 (a) zákona o odpadech obecní úřad kontroluje, zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

Autor článku
Ing. Veronika Vymazalová

Jak správně nakládat s odpadem z azbestu?

Azbest je ve stavebnictví známý svými výbornými vlastnostmi, kterými jsou zejména chemická odolnost, pevnost, žáruvzdornost a je také elektricky nevodivý. Na druhé straně je zdraví velmi nebezpečný. Vlákna z jeho vlákenných struktur mají tendenci se odštěpovat. Bohužel jsou silně karcinogenní a při jejich vdechování dochází ke zjizvení plic, k fibrózám či dokonce k onemocnění rakovinou

Výroba nových výrobků obsahujících azbest je zakázána už od 90. let, nicméně ty stávající jsou stále používány. Nejčastěji ve formě eternitu na našich střechách.

Často se setkáváme s praxí, kdy řemeslníci eternitové díly shazují ze střechy dolů, ty při rozbití opět uvolňují do ovzduší azbestový prach s obsahem vláken, které kontaminují okolí.

Lidé berou azbestové díly do ruky, snaží se je nalámat na menší kusy, a to bez jakékoliv ochrany oděvu či dýchacích cest.

Manipulaci s azbestovými střechami by měly zajišťovat odborné firmy. Ty postupují tak, že před sundáním krytiny celý dům neprodyšně obalí, následně v ochranných oblecích s dýchacími maskami s filtry krytinu sundají a vloží ji do nepropustných obalů. Takto zabalená se předá do vhodného zařízení pro nakládání s odpady. Nejčastěji na skládku odpadů či do sběrného dvora.

§ 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – znění od 09.04.2022

„Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.“

(autorem odpovědi je Ing. Veronika Vymazalová)

Můžete prosím vysvětlit co mají obce společného se školním sběrem?

Dle §20 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021, vznikají povinnosti nejenom škole, ale i obcím. Škola se stává po převzetí sběru „vlastníkem odpadu“ a obec „původcem odpadu“.

Škola by měla školní sběr provádět po dohodě s příslušnou obcí, na jejímž území se škola nachází. To platí i v případě, že obec není zřizovatelem školy.

Škola je vlastníkem odpadů a plní tedy všechny povinnosti původce odpadů, ale povinnost podání ročního hlášení o produkci a nakládání přechází na obec. To znamená, že obec by od školy měla dostat kvalitní informace, aby mohla toto roční hlášení zpracovat. Tyto údaje za předchozí kalendářní rok musí škola obci předat do 15. ledna.

Informace o obci, které musí škola předat provozovateli zařízení pro nakládání s odpady, kterému předává odpad pocházející ze školního sběru jsou:

  • Název obce
  • IČO
  • IČP obce, pod kterým bude „školní sběr“ evidován
  • Katalogová čísla (200101 Papír a lepenka, 200139 Plasty, 200140 Kovy)
  • Kontaktní osoba, email a telefon

Aktuální právní předpisy týkající se školního sběru:

§ 20 zákona č. 541 Sb., o odpadech

Školní sběr

(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení.

(2) Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem.

(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(5) Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce 5.

§ 4 vyhlášky č. 273/2021, o podrobnostech nakládání s odpady

Školní sběr

Předání údajů o převzatých odpadech

Údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a údaje o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým škola převzaté odpady předala, škola předá na formuláři podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(autorem odpovědi je Ing. Veronika Vymazalová)

Platit za pneumatiky nebo ne?

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (§ 97) mají pneumatiky končit bezplatně v pneuservisu. Až v případě, kdy není v obci zřízeno místo zpětného odběru a povinná osoba jej i přes zájem obce odmítá zřídit, tak může obec přistoupit k dosavadní praxi odebírání pneumatik na sběrném dvoře v režimu odpadů.

Podle aktuálního stanoviska odboru odpadů MŽP by tak obce měly vždy (bez ohledu na znění § 97 odst. 3 zákona) možnost odebírat odpadní pneumatiky ve standardním režimu odpadů a požadovat v této souvislosti od konečných uživatelů úplatu. 

(autorem odpovědi je Radim Plachý)

Zvolit k realizaci sběrný dvůr nebo sběrné místo?

Obojí slouží k odkládání komunálních odpadů, které nepatří nebo nevejdou do nádoby na směsný odpad. Rozdíly jsou především v administraci.

Povolení Krajským úřademVedení samostatné evidence odpadůMožnost odkládání odpadu za úplatuVyužití pro ostatní obcePovinná obsluha při sběru
Sběrný dvůrANOANOANOANOANO
Sběrné místoNENENENENE

(autorem odpovědi je Radim plachý)

Znáte pojmy jako „Reuse“ a „ZeroWaste“nebo „Swap“?

Pojem reuse neboli znovu využití starých věcí

SWAP, tedy výměna donesených věcí,

ZeroWaste – systém opatření vedoucí až k nulové produkci odpadů. Dlouhodobý proces

(autorem odpovědi je Radim Plachý)

Složení ceny za uložení odpadu na skládce

Celková cena odpadu na skládce 2.159 Kč/t vč.DPH     

Skládkovací poplatek                 900 Kč/t       neúčtuje se DPH

Rekultivační rezerva                  145 Kč/t + DPH(dle sazby, obec, občané = 15%)

Skládkovné (náklady + marže)            950 Kč/t + DPH (dle sazby, obec, občané = 15%)

Tabulka: Výše skládkovacích poplatků za využitelný nebo zbytkový odpad

(autorem odpovědi je Radim Plachý)

Jak vybrat vhodnou variantu OZV na poplatek za odpad od občanů?

Výběr vhodné OZV na platbu za odpad  občanů je velice složitý proces. Do rozhodování o volbě vhodné OZV vstupuje několik proměnlivých faktorů.

Technické možnosti obce nebo svozové firmy jako jsou elektronická evidence nádob nebo možnost vážení jednotlivých nádob.

Dále stanovení základní sazby Kč/l, kde je těžko odhadnutelný vývoj nákladů a příjmů po zavedení nového systému platby.

Časové období na zavedení nové OZV (3-5 měsíců). Každá obec má individuální řešení a přístup.

Níže v tabulce jsou uvedeny možnosti jednotlivých typů OZV.

(autorem odpovědi je Radim Plachý)

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, do sběrných nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu.

Do jakého odpadu patří řasenka?

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.