Zpětný odběr

Povinnosti ze zákona

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. plní, importují do ČR nebo prodávají.

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele.

Hlavní povinnosti:

1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)

  • Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.
  • Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona  

2. Seznam osob (§ 14)

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.

3Evidence (§ 15)

Osoba zapsaná do seznamu osob (§14) je povinna:vést průběžně evidenci; ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP; uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let; prokázat pravdivost údajů

4. Registrační a evidenční poplatek (§ 30)

Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

5. Podmínky uvedení obalu na trh (§ 4)

Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech (Povinnost pro osoby uvádějící na trh obaly a obalové prostředky)

6. Prevence (§ 3)

Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek. (Povinnost pro osoby uvádějící na trh obal)

7. Označování obalů (§ 6)

Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu. Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben, máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost jej označit v souladu s právem Evropského společenství.

Zákon umožňuje splnění povinností (body 1 – 4) třemi způsoby:

  1. Můžete povinnosti plnit sami – jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.
  2. Přenesete tyto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví.
  3. Uzavřete Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností