O nás

Seznam členů spolku

ObecPočet obyvatel 2024
Bílá Lhota1163
Blatec632
Bohuslávky322
Bouzov1530
Císařov320
Citov543
Čechy335
Čechy pod Kosířem1082
Čelechovice132
Černotín768
Dlouhá Loučka1965
Dolní Újezd1218
Domaželice520
Dřevohostice1473
Hluchov358
Horní Moštěnice1704
Hrdibořice207
Kamenná500
Klokočí260
Klopina613
Krchleby179
Krumsín586
Laškov574
Lipinka190
Líšná251
Líšnice429
Luběnice506
Lukavice860
Lutín3124
Maletín438
Medlov1625
Mírov359
Mladeč695
Moravičany1320
Mostkovice1622
Náměšť na Hané2188
Nová Hradečná747
Olšany1027
Olšovec510
Osek nad Bečvou1329
Palonín345
Partutovice518
Paseka1283
Pavlov670
Pěnčín759
Pňovice1014
Police215
Polkovice497
Radíkov163
Ruda nad Moravou2507
Skrbeň1142
Stará Ves605
Stavenice136
Stínava166
Strukov161
Svébohov425
Špičky281
Těšetice1344
Tovačov2390
Troubelice1849
Třeština400
Uhřičice522
Újezd1486
Ústí542
Veselíčko897
Želechovice252

Spolek Odpady Olomouckého kraje

2011

ZOK Vzalo na vědomí Strategii Olomouckého kraje v nakládání s odpady, vznikla na základě neplnění POH OK, nárůst skládkování, zavedení hierarchie nakládání s odpady, nutná spolupráce obcí. Ve strategii byla řešení problematika realizace energetického využívání odpadů jako stupě před konečným odstraněním odpadu. Dne 8. 12. došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při řešení problematiky směsného komunálního odpady obcemi ORP. Byl založen řídící tým ze zástupců obcí ORP.

podpis memoranda

2012

Byla zpracována studie proveditelnosti (za podpory MPO) „Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji“, která se v návrhové části zabývala, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, možností (po vytřídění všech využitelných složek) energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji.

2013

Řídící tým schválil studii proveditelnosti integrovaného systému a probíhala celý rok osvěta o spolupráci obcí při společných řešeních (jako vzor systémy Rakouska, Německa). Příprava na založení právního subjektu obcí. Podporováno ze strany MŽP – jednáno s náměstky a příprava velkých regionálních projektů v novém plánovacím období (2014 – 2020). Probíhala konzultační jednání s potencionálními investory ZEVO – ve sdružení obcí do právního subjektu vidí partnera k jednání o realizaci ZEVO disponujícího s významným množstvím odpadu.

2014

Příprava k zápisu spolku obcí podle nového občanského zákoníku. Problém s registrací spolku na krajském soudu – název spolku. Podzim – komunální volby výměna zástupců měst a obcí. Ing. Zuzana Ochmanová byla vyslána na Pracovní studijní cestu do Rakouska do spolkové země Štýrsko. Cesta byla zajištěna a financována z prostředků EU a byla určena starostům a vedení mikroregionů. Okruh oblastí byl energetika, odpadové hospodářství a sociální věci.

2015

Znovu příprava k registraci spolku – spolek zaregistrován Krajským soudem v Ostravě 30. 6. 2015 pod názvem Odpady Olomouckého kraje, z.s. Spolek k dnešnímu dni zahrnuje více jak polovinu obyvatel Olomouckého kraje a cca 2/3 vyprodukovaného komunálního odpadu. Současně probíhají intenzivní práce na projektu „ Systém center odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje“. Jedná se realizaci 7 odpadových center na území Olomouckého kraje vybavených k prevenci odpadu a potřebnou technologii ke třídění a úpravě odpadů, spolu s překládací stanicí a lisováním zbytkového komunálního odpadu k efektivní přepravě do zařízení k energetickému využití. Propočet investičních nákladů pro 7 center je 410 mil. Kč vč. DPH-. Technologie center respektují existující zařízení v kraji.

Celková strategie nakládání s komunálními odpady spočívající v maximální prevenci, maximální podpoře primárnímu třídění využitelných spolek, následně energetickému využití zbytkového směsného komunálního odpadu je základem všech strategických dokumentů Olomouckého kraje – zpracovávaného POH, Strategie ITI i po vzájemné spolupráci s firmou Ernst & Young v připravované optimalizaci zařízení v ČR.

Současně se hledá možnost financování za pomoci Evropských fondů OPŽP,ITI, proto byl projekt představen zástupcům MŽP a MMR s požadavkem na upravení možností výzev pro takto integrovaný projekt (např. postupné budování center v horizontu cca tří let, postupné čerpání rezervovaných financí), doposud nikdy nebylo nastavené čerpání pro takto velké integrované projekty jednoho žadatele.

Pro reálné uskutečnění projektu jsou nutné dvě podmínky:

  1. Realizace celého systému center vykrývajících celé území kraje – dojížďková vzdálenost nejvíce 25 km (ekonomika přípravy).
  2. Využití maximální podpory – cca 85% – vzhledem k napjatým rozpočtům obcí.

Projekt (nositelem projektu je spolek obcí) byl představen v roce 2015 – 12. 3. náměstkům MŽP na vyžádaném jednání, 25. 6. zástupcům MŽP a MMR v rámci představování projektů aglomerací ITI, 21. 4. zástupcům MŽP, MMR a SFŽP. Byl představen panem hejtmanem ministru životního prostředí dne 3. 9. 2015 na osobním jednání. Na všech jednáních byl projekt pozitivně přijímán a přislíbena dotace v rámci ITI doplněna dotací z OPŽP pro Jesenicko, Zábřežsko a Šumpersko. Proto probíhají intenzivní práce na dalších frázích přípravy – studie proveditelnosti, dle pokynů z jednání.

Na všech jednáních bylo zdůrazněno, že se jedná o společné nakládání obcí především se zbytkovým komunálním odpadem, kterého jsou původci a v centrech je upraven a lisován pro další využití. Obce tedy nakládají se svým majetkem a pouze hledají efektivní systém úpravy (drcení a lisování) pro dopravu před předáním privátnímu subjektu.

Pokud bude projekt center, které umožní energetické využití zbytkového komunálního odpadu realizován a jeho investorem bude spolek Odpady Olomouckého kraje, budou moci služeb odpadových center po dobu udržitelnosti projektu (5 let) využívat pouze obce, které jsou členy spolku. Ostatní obce si budou muset řešit tuto problematiku samostatně.

Proto je v současnosti vyvíjena snaha ze strany spolku u Olomouckého kraje o maximální zapojení obcí Olomouckého kraje do spolupráce ve spolku.

Předmět činnosti Spolku – viz stanovy Spolku článek IV.

Shrnutí – výhody členství ve Spolku

  1. Servis pro obce v oblasti odpadového hospodářství – administrativní, vzdělávací. legislativní a odborné zázemí
  2. Vyjednávání cen za odpady – princip – čím větší balík směsného odpadu bude mít Spolek k dispozici, tím lepší cenu může vyjednat pro své členy
  3. Spolek funguje na principu solidarity – tzn. Např.: cena za odvoz 1 tuny odpadu bude pro všechny členy stejná nezávisle na vzdálenosti od odpadového centra

Duben – Spolek projekt prezentoval na konferenci Odpady 21 v Ostravě.

Červenec  – byla dokončena předána studie Systém center odpadového hospodářství Olomouckého kraje, kterou pro spolek zpracoval Stavoprojekt, a.s..

Říjen – Olomoucký kraj spolu se spolkem Odpady Olomouckého kraje, z.s. zorganizoval 29. a 30. 10. pracovní cestu do Dolního Rakouska, pracovní program připravil EKOKOM. (zápis z pracovní cesty)

Listopad – představení projektu spolku na setkání se skupinou japonských investorů firma Mitsui, které zorganizovala hospodářská komora a společnosti Ernst Yuong.

  • Představení projektu spolku na společném setkání mikroregionů kraje Vysočina v Hrotovicích

2016

Duben – prezentace projektu na konferenci Odpady 21 v Ostravě

               Uzavřena smlouva se Stavoprojektem Olomouc, a.s. na zpracování studií jednotlivých navržených odpadových center a to Olomouc, Medlov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh a Přerov – předáno 30.6.2017.

Květen – předání 22 -ti POH členů spolku zakázka FITE, a.s. – obce si doplácely

Červen – Vedení spolku navštívilo ve spolupráci s EKOKOMEM a Odpadovým svazem Dolního Rakouska Magistrát a spalovnu ve Vídni. Na diskuzi představilo svůj projekt a vyslechlo si řadu doporučení a příkladů ohledně odpadového hospodářství, organizace svozů, třídění apod. Návštěva se vedla ve velmi přátelském duchu.

Vypsání výběrového řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti vybráno 7. 10.

Říjen  – představení projektu návštěvě investorů z Asie. Japonsko a Jižní Korea – fy-Jetro, Marubeni, Itochu,Mitsui, organizovala Ernst Yuong pro Hospodářskou komoru. Realizace v Polsku v Krakowě.

Prosinec – uzavření smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti.

2017

Únor – představení projektu na mezinárodním semináři Hospodářské komory a EY

Duben – PR

– prezentace projektu na konferenci Odpady 21 – Ostrava

– duben Konference samospráv

– téma pro komisi ŽP OK

– setkání starostů a odpadářských firem  – Rapotín, Šumpersko

Intenzivní práce konzultace při zpracování Studie proveditelnosti, realizovány  4 kontrolní dny – 1.2., 23.2., 22.3.,19.4..

Předání konečné verze Studie proveditelnosti 27. 6. 2017.

2018

Práce na založení Servisní společnosti – právní posouzení jednotlivých možných variant založení –  po odborných právních diskuzích vybrána varianta založení Servisní jediným akcionářem Olomouckým krajem. Projednání v komisích výborech radě OK a ZOK. Vklad OK na 440 000 akcií, které reprezentují počet obyvatel měst a obcí zapojených do projektu při stanovené ceně za akcii vkládá OK 6 600 000 Kč.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. je zapsána v obchodním rejstříků dne 29.11.2018.

Září – setkání mikroregionů a svozových firem ve Velké Bystřici

2019

Spolek aktivně řeší výstupy měst ze spolku a přechod na přímé akcionáře. Současně organizuje prodej akcií Servisní společnosti. Připravil akcionářské smlouvy a spolu s Olomouckým kraje organizuje vstupy jednotlivých přímých akcionářů. Na konci roku je ukončen přechod z a.s. – jednoho akcionáře na přímé akcionáře společnosti.

Současně probíhá intenzivní osvětová kampaň pro všechny města a obce Olomouckého kraje.

Spolek organizuje 5 osvětových a odborných seminářů na území kraje. O tyto semináře byl ze strany měst a obcí velký zájem, zúčastnily se jich zhruba dvě třetiny obcí Olomouckého kraje. Současně byly rozeslány všem obcím „Metodické balíčky pro vstup obcí jako přímých a nepřímých akcionářů“ spolu s postupy, jak vstoupit a účastnit se projektu i s návrhy důvodových zpráv a návrhy usnesení.

Na podzim současně probíhá osvětová kampaň ve spolupráci s časopisem Průmyslová ekologie, kdy v období srpen až listopad vychází pro starosty obcí v Olomouckém kraji 6 odborných článků, které jsou rozeslány všem obcím Olomouckého kraje cíleně na jejich elektronické adresy. Bohužel tato část osvětové kampaně se nesetkala s očekávaným dopadem na rozhodování obcí.

2020

Období poznamenané Covidovou pandemií.

Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 20. 04. 2020 bylo schváleno uzavření 9-ti smluv o převodu akcií Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s od Olomouckého kraje na budoucí akcionáře.

Konkrétně se jednalo o tyto města a obce – Statutární město Olomouc, Statutární město Prostějov, Statutární město Přerov, Město Uničov, Město Mohelnice, Město Konice, Město Lipník nad Bečvou, Město Šumperk a Obec Šumvald.

Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 22. 06. 2020 bylo schváleno uzavření dalších 5-ti smluv o převodu akcií Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s od Olomouckého kraje na budoucí akcionáře, konkrétně město Úsov, Obec Domaželice, Město Litovel, Obec Bludov a spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
Proběhly krajské volby, náměstka Milana Klimeše nahrazuje v orgánech spolku a servisní společnosti nově zvolený radní Martin Šmída.

2021

Po krajských volbách dochází ke změně vedení olomouckého kraje a s tím spojená změna zástupců ve Spolku a servisní organizaci. Krajský radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Ing. et Ing. Martin Šmída vyhlašuje restart celého projektu.

Dochází ke změně stanov a vedení jak ve spolku, tak v Servisní akciové společnosti.

Spolek Odpady Olomouckého kraje se mění na spolek minoritních akcionářů a zastupuje především malé obce a města. Ve správní radě je zastupují Martin Šmída, Vladimír Zamazal, Jaromír Pešák, Marek Svoboda a Jaroslav Střelák.

 Akciová společnost po úspěšné ustavující valné hromadě rovněž mění vedení a stanovy a začíná skutečně fungovat. Předsedou představenstva je zvolen Miroslav Žbánek a dalšími členy Aleš Matyášek, Bohumír Střelec, Jaroslav Střelák a Martin Šmída.

Spolek i Servisní společnost nabývají grafickou identitu po úspěšné studentské soutěži, kterou organizuje Olomoucký kraj. Servisní společnost navazuje úzkou spolupráci s Technickými službami města Olomouce skrze projektového manažera Lukáše Václavíka, který se od tohoto momentu tomuto projektu intenzivně věnuje.

2022

Na 17. 05. 2022 je svolána tisková konference, kde je představen záměr projektu.

Unikátní projekt na systém nakládání s odpady se rozbíhá v Olomouckém kraji. Do dvou let by v Olomouci měla vyrůst centrální dotřiďovací linka, která by zpracovávala odpad z celého kraje. Nejenže jej lépe roztřídí, ale současně i upraví tak, aby byl energeticky využitelný. 

„Státy EU, včetně Česka, se zavázaly, že budou do roku 2035 až 65 procent komunálního odpadu materiálově recyklovat. Podle aktuálního odpadového zákona má být v roce 2030 ukončeno skládkování recyklovatelných a spalitelných odpadů. Olomoucký kraj je v této oblasti velmi progresivní a na tuto situaci chce být připraven. Proto chceme ve spolupráci s městy a obcemi realizovat řešení, které jim dá jistotu zákonného nakládání s odpadem i po roce 2030, variabilitu k případnému obchodování jednotlivých surovin na recyklačním trhu, a v neposlední řadě municipální kontrolu nad strategickou surovinou, jíž odpady bezpochyby jsou,“ sdělil Martin Šmída, předseda správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje a krajský radní pro oblast životního prostředí.

Centrální dotřiďovací linka by měla vyrůst v Olomouci – Chválkovicích, v areálu Technických služeb města Olomouc. „Systém nabídne nejlepší technologii, kdy budeme moci dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití a naopak se maximálně obejít bez skládek, jejichž poplatky se budou každý rok skokově zvedat,“ vysvětlil radní Šmída.

Na financování projektu za zhruba půl miliardy se budou podílet obce a města, stávající, ale i noví členové spolku Odpady Olomouckého kraje. „Pro uskutečnění záměru centrální dotřiďovací linky bude nutné shromáždit alespoň 300 milionů korun. Požadovaný příspěvek je 1500 korun na obyvatele. Tato částka pokryje investiční náklady na vybudování potřebných zařízení. Pro akcionáře spolufinancující záměr bude cena na bráně o 16 až 20 procent nižší oproti ostatním,“ vysvětlil Lukáš Václavík, projektový manažer Technických služeb města Olomouce.

Zástupci kraje, spolku či servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje teď vyjedou do regionů, aby starostům obcí a měst osobně projekt představili. „Pojedeme do všech koutů našeho kraje, aby se všichni dozvěděli, oč jde a jaké jsou možnosti. Jdeme jednoznačně s evropským proudem, který říká, že je třeba upravovat odpad tak, abychom byli schopni jeho co největší část recyklovat a menší část následně energeticky využít v rámci našeho kraje. Snažíme se městům a obcím přinést řešení a postupovat v synergii,“ doplnil hejtman Josef Suchánek.