Ministerstvo vnitra shrnuje možnosti obcí v nastavení poplatků za odpady

Ministerstvo vnitra shrnuje možnosti obcí v nastavení poplatků za odpady

MV uveřejnilo zprávu, kde shrnuje, jaké má obec legislativní možnosti v případě zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem.

Obec může v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem zavést obecně závaznou vyhláškou jeden ze dvou místních poplatků

 • o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
 • o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Obec může na svém území zavést pouze jeden z místních poplatků za komunální odpad; žádnou jinou úhradu obec za nakládání s odpadem není oprávněna vybírat.

Poplatky jsou ročního charakteru, tzn. že obec by jej měla zavést (případně měnit) výhradně s účinností k 1. lednu.

Charakteristika poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Paušální charakter poplatku; nezohledňuje se reálná produkce odpadu.

Dvě rovnocenné kategorie poplatníků

 • o fyzická osoba přihlášena v obci k pobytu,
 • o vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Jednoduchá správa poplatku.

Charakteristika poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 • Poplatek má zohledňovat reálnou produkci odpadu.
 • Vystupuje zde poplatník (osoba mající v nemovitosti bydliště) a plátce (vlastník nemovitosti, případně společenství vlastníků).
 • Obec si u poplatku vybere jeden ze tří možných základů
  • o hmotnost odpadu,
  • o objem odpadu,
  • o objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků pro danou nemovitou věc.
 • Náročnější správa poplatku.

Aktuální problematická oblast

 • Obce v řadě případů na svém území zavádějí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek paušálního charakteru), přičemž stanoví odlišnou výši poplatku pro osoby přihlášené v obci a pro vlastníky nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba; k tomuto obce přistupují zejména z důvodu, že byť v příslušných „nemovitostech“ není přihlášena žádná osoba, fakticky tam pobývá větší množství osob a dochází tak k vyšší produkci komunálního odpadu.
 • Dle názoru Ministerstva vnitra však nelze bez dalšího stanovit různou výši poplatku pro celé kategorie (podkategorie) poplatníků, neboť tím dochází k nabourání základní konstrukce poplatku a diskriminačnímu zacházení.
 • Poplatek vychází z principu, že z obecního systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce příslušnou „nemovitost“, ve které není přihlášena žádná osoba, a to zásadně stejnou měrou.
 • Pokud chce obec zohledňovat reálnou produkci komunálního odpadu, měla by na svém území zavést poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který je vázán na reálnou produkci odpadu.
 • Pokud obec v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zavede bez dalšího odlišnou výši poplatku pro osoby přihlášené a pro osoby vlastníci příslušnou „nemovitost“, bude ze strany Ministerstva vnitra přikročeno k uplatnění dozorových opatření.

Zdroj: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/jake-ma-obec-moznosti-zpoplatneni-nakladani-s-komunalnim-odpadem