Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky

Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky
Směrnice ukládá povinnost autorizované společnosti, která zastupuje předmětné výrobce vybraných obalů nebo typů výrobků, uhradit pouze některé vybrané výrobky. Pro AOS EKO-KOM vzniká povinnost k úhradě nákladů spojených s úklidem zjednodušeně zejména u plastových jednorázových sáčků (folie hlavně od svačin a sendvičů apod.), plastových nádob na nápoje o objemu až 3 litry, odnosných tašek, plastových kelímků a jednorázových nádob na potraviny určených k jednorázové a okamžité spotřebě (např. termoboxy, pevné průhledné obaly od toustů a sendvičů). Analogicky z toho vyplývá, že např. obaly od kosmetiky nebo plastové láhve od sirupů, které nesplňují podmínku okamžité spotřeby, nejsou předmětem úhrady nákladů za jejich úklid, i přestože mohou být volně pohozeny v přírodě.

Obdobné povinnosti se budou vztahovat také na výrobce tabákových výrobků a některých hygienických potřeb. Nicméně povinnosti za tyto výrobky nemůže plnit AOS EKO-KOM, protože je zodpovědná pouze za obalový odpad v duchu zákona o obalech.

Souhrnně lze tedy říci, že na volných prostranstvích měst a obcí se nachází jisté množství různě strukturovaného volně pohozeného odpadu, ale pouze malá část bude předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu s platnou legislativou. Podíl této části stanoví AOS EKO-KOM prostřednictvím pravidelných rozborů volně pohozených odpadků, aby zjistila jeho míru výskytu a zastoupení ve vztahu ke stanovení poměrné části odměny za úklid, která bude stejně jako u ostatních odměn AOS EKO-KOM vypočtena ze skutečných průměrných nákladů obcí podle velikostních skupin. Pro správný výpočet těchto odměn obdrží obce a města dotazník, ve kterém je žádáme, aby své náklady za úklid veřejného prostranství v požadované struktuře uvedly. Z nich pak AOS EKO-KOM vypočte odměnu, která začne být vyplácena v okamžiku platnosti daného zákona.

více na: https://www.ekokom.cz/uhrada-nakladu-obcim-za-littering-a-cerne-skladky/