Správné nakládání s odpadem z azbestu

Správné nakládání s odpadem z azbestu

Azbest je ve stavebnictví známý svými výbornými vlastnostmi, kterými jsou zejména chemická odolnost, pevnost, žáruvzdornost a je také elektricky nevodivý. Na druhé straně je zdraví velmi nebezpečný. Vlákna z jeho vlákenných struktur mají tendenci se odštěpovat. Bohužel jsou silně karcinogenní a při jejich vdechování dochází ke zjizvení plic, k fibrózám či dokonce k onemocnění rakovinou

Výroba nových výrobků obsahujících azbest je zakázána už od 90. let, nicméně ty stávající jsou stále používány. Nejčastěji ve formě eternitu na našich střechách.

Často se setkáváme s praxí, kdy řemeslníci eternitové díly shazují ze střechy dolů, ty při rozbití opět uvolňují do ovzduší azbestový prach s obsahem vláken, které kontaminují okolí.

Lidé berou azbestové díly do ruky, snaží se je nalámat na menší kusy, a to bez jakékoliv ochrany oděvu či dýchacích cest.

Manipulaci s azbestovými střechami by měly zajišťovat odborné firmy. Ty postupují tak, že před sundáním krytiny celý dům neprodyšně obalí, následně v ochranných oblecích s dýchacími maskami s filtry krytinu sundají a vloží ji do nepropustných obalů. Takto zabalená se předá do vhodného zařízení pro nakládání s odpady. Nejčastěji na skládku odpadů či do sběrného dvora.

§ 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – znění od 09.04.2022

„Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.“